Heat/Energy | Värme/Energi

kunmelholmen.jpg

Location: www.kummelholmen.se
2020-04-25 to 2020-05-24


Contributing Artists to date:

 1. Marie Louise Ekman, Sweden

 2. Tilda Lovell, Sweden

 3. Karin Mamma Andersson, Sweden

 4. Jonas Vansteenkiste, Belgium

 5. Elle van Uden, Australia

 6. Mia Chaplin, South Africa

 7. Sarah Blood, USA

 8. Moniques Pelsér, South Africa

 9. Ulla Wiggen, Sweden

 10. Daniela Hedman, Sweden 

 11. Anna Engver, Sweden

 12. Torbjörn Johansson, Sweden

 13. Martin Ålund, Sweden

 14. Anna-Karin Rasmussen, Sweden

 15. Olivia Petterson Fleur, Sweden

 16. Sofia Zwahlén, Sweden

 17. Alex Mahmoud Valijani, (Royal Academy of Fine Arts Sthlm), Sweden

 18. Sara Li Borg, (Royal Academy of Fine Arts Sthlm), Sweden

 19. Malin Arnedotter Bengtsson, (Bergen Academy of Art and Design), Sweden

 20. Lydia Belevich, (Art Department), Sweden

 21. Javier Alvarez Sagredo, (Royal Danish Academy of Fine Arts), Denmark

 22. Sofie Winthe Foge, (Royal Danish Academy of Fine Arts), Denmark

Curators: Martin Ålund, Torbjörn Johansson and Jonas Ellerström

Heat/Energy

For humans, the mammal that does not have fur, three factors are necessary for survival: energy, water and heat. Without nutrition our body stops functioning, without water it dries out, without heat we freeze to death. We are a vulnerable animal species. Yet we have come to master the planet in good and evil. One explanation is that this happened because of our useful thumbs, another that our brain capacity dropped. It is undeniable that our ability to communicate, collaborate and create effective societies (as do the ants and other social beings) is unmistakable. Many claim that our strong tendency to create non-material values: religious communities, literatures and artistic traditions is a factor that has been crucial in the history of the family.

              Energy, water and heat. The three things were at the center of Kummelholmen's operations until 1997, when the building was taken out of use as an oil-fired hot-water center, supplier of hot water and energy to the surrounding Springberg. Since the architecturally powerful and K-marked concrete box was re-commissioned in 2013, it has become a center for less tangible but equally noticeable processes: of the thermal plant has become an art hall, where no exhibited work can avoid entering into dialogue with the environment and there the room itself becomes an obvious part of the activities of the artists and curators and of the visitor's experience.

              It is as a call to the chosen artists to rethink and reformulate both the character and history of the premises as to take the gigantic grip on reflecting on the role of culture in contemporary times as we chose the central concepts of heat and energy as the theme of the exhibition. . Here there are opportunities to relate to both technology history and architectural history, to raise issues of sustainability, resources and ecology, to discuss both aesthetic and social and philosophical problems in artistic form. Heat / energy: art in interaction with the environment, present in dialogue with modernism, intangible artistic values in contrast to a hardening and increasingly utility- and money-controlled social climate.

Jonas Ellerström

Värme/Energi

För människan, det däggdjur som inte har päls, är tre faktorer nödvändiga för överlevnad: energi, vatten och värme. Utan näring slutar vår kropp att fungera, utan vatten torkar den ut, utan värme fryser vi ihjäl. Vi är en sårbar djurart. Ändå har vi kommit att på gott och ont behärska planeten. En förklaring är att detta skett på grund av våra användbara tummar, en annan att vår hjärnkapacitet fällt utslaget. Att vår förmåga att kommunicera, samarbeta och att skapa effektiva samhällen utmärker oss (liksom myrorna och andra sociala varelser) är obestridligt. Många hävdar att också vår starka tendens att skapa icke-materiella värden: religiösa gemenskaper, litteraturer och konstnärliga traditioner är en faktor som varit avgörande i släktets historia.

              Energi, vatten och värme. De tre sakerna stod i centrum för Kummelholmens verksamhet fram till 1997, då byggnaden togs ur bruk som oljeeldad hetvattencentral, leverantör av varmvatten och energi till det omgivande Vårberg. Sedan den arkitektoniskt kraftfulla och K-märkta betonglådan på nytt togs i bruk 2013 har den blivit ett centrum för mindre påtagliga men väl så märkbara processer: av värmeverket har blivit en konsthall, där inget utställt verk kan undgå att träda i dialog med miljön och där själva rummet blir en självklar del av konstnärernas och curatorernas verksamhet och av besökarnas upplevelse.

              Det är som en uppmaning till de valda konstnärerna att nytänka och omformulera både lokalens egenart och historia som att ta det gigantiska greppet att reflektera kring kulturens roll i samtiden som vi valt de för byggnaden och den mänskliga existensen centrala begreppen värme och energi som tema för utställningen. Här finns möjligheter att anknyta till såväl teknikhistoria som arkitekturhistoria, att ta upp frågor om hållbarhet, resurser och ekologi, att i konstnärlig form diskutera såväl estetiska som sociala och filosofiska problem. Värme/energi: konst i växelverkan med miljö, nutid i dialog med modernism, immateriella konstnärliga värden i kontrast mot ett hårdnande och alltmer nytto- och penningstyrt samhälleligt klimat.

Jonas Ellerström